Facebook on September 22, 2015, 03:21:37 PM
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ ปรับปรุงใหม่ 2558          บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดยรองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้ได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมาย สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ครบถ้วน ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร มีเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

          หนังสือเล่มนี้ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ ซีเอ็ด B2S นายอินทร์ แพร่พิทยา ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com