Facebook on September 17, 2015, 08:21:49 AM
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ ปรับปรุงใหม่ 2558          บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ การภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดยรองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้ได้รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากรธุรกิจ อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เนื้อหาครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และการอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบททุกบทเพื่อฝึกฝนและเสริมความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้กับวิชาการภาษีอากรธุรกิจตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิชาการภาษีอากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

          หนังสือเล่มนี้ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ ซีเอ็ด B2S นายอินทร์ แพร่พิทยา ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com