Facebook on October 14, 2014, 03:11:57 PM
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ สถิติในงานวิจัย เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย


 
          บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ 2 เล่ม ได้แก่

          1. สถิติในงานวิจัย เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม เขียนโดย รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล เนื้อหาประกอบด้วย การรวบรวมปัญหาที่มักพบในงานวิจัย เช่น ข้อผิดพลาด ความไม่เหมาะสม ความเข้าใจผิดต่างๆ พร้อมอธิบายเหตุผล และแนะนำวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับขั้นตอนในการทำวิจัย ตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการสรุปแปลผล และนำเสนอผลวิจัย เหมาะสำหรับบุคลากรและนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงนักวิจัยในสาขาอื่นที่ต้องการใช้สถิติในงานวิจัยให้ถูกต้อง

          2. การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย เขียนโดย รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะของแบบสอบถาม ประเภทของข้อมูล รูปแบบและวิธีเขียนคำถาม วิธีกำหนดการตอบคำถาม การเขียนข้อคำถาม การออกแบบหน้ากระดาษ การออกแบบรหัสสำหรับประมวลผล การทดสอบแบบสอบถาม การเขียนคำถามที่ช่วยกระตุ้นความจำในการถามเหตุการณ์ย้อนหลัง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบสอบถามในงานวิจัย เหมาะสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย นักบริหาร นักการตลาด และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

          หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ สามารถหาซื้อได้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่บูธวิทยพัฒน์ โซนพลาซ่า บูธ V11 (ลดราคาพิเศษ) หรือศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ SE-ED B2S นายอินทร์ แพร่พิทยา ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 (อัตโนมัติหลายคู่สาย) หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com