fh400 on September 02, 2014, 11:31:27 AM
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย “ESL Class”


 
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนับว่าเป็นภาษาที่สองที่นักเรียนต้องสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะมีทักษะภาษาที่เท่ากันทุกคน ชั้นเรียนภาษาอังกฤษพิเศษ หรือเรียกว่า ESL Class จึงได้เป็นชั้นเรียนเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ยังขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งชั้นเรียนนี้จะแตกต่างตรงกับชั้นเรียนปกติคือ จำนวนนักเรียนที่เรียน ESL Class จะอยู่ที่ประมาณ 8-10 คน ซึ่งครูเจ้าของภาษาสามารถดูแลและทุ่มเทการสอนให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล

ในชั้นเรียนขนาดใหญ่นักเรียนอาจได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง หากมีนักเรียนไม่มั่นใจในความสามารถและไม่กล้าพูด หรือแสดงความคิดเห็นออกมาเมื่อไม่เข้าใจบทเรียนต่างๆนั่นหมายความว่าความสามารถในตัวนักเรียนจะถูกซ่อนและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ESL Class จึงถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เนื้อหาที่นักเรียน ESL จะได้เรียนั้นจะเริ่มตั้งแต่ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตั้งแต่ทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน โดยครูผู้สอนเจ้าของภาษาจะทำรีเช็คทักษะแต่ละด้านของนักเรียนใหม่ทั้งหมด เพื่อหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน จากนั้นจะทำการใส่ความรู้เข้าไปใหม่ให้กับนักเรียนโดยแต่ละคนอาจมีคอนเซ็ปการสอน และการรับรู้ที่ต่างกันซึ่งครูจะสังเกตและประยุกต์ให้เข้ากับนักเรียน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยความแตกต่างของนักเรียนที่มาจากหลายโรงเรียนก่อนเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเป็นไปได้ว่าทักษะภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน ESL Class จึงเป็นการเรียนที่เหมาะสมในการปรับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนให้สามารถเข้าใจวิชาการเรียนการสอนสองภาษาได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างการเรียนในชั้นเรียน ESL Class จะแบ่งเป็น 3 โครงสร้างเพื่อดูความก้าวหน้าในทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะมีพัฒนาขึ้นเรื่อยตามขั้นโดยไม่เป็นการบังคับ และเมื่อนักเรียนสามารถผ่านทั้ง 3 โครงสร้างได้ นักเรียนก็จะจบการเรียน ESL Class ซึ่งจะมีความมั่นใจและมีความพร้อมเข้าไปเรียนในชั้นเรียนปกติได้ต่อๆไป

การเรียนการสอนสำหรับ ESL Class ไม่ยากหรือแตกต่างจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ เพียงแต่เพิ่มอรรถรสในการเรียนให้สนุกมีการโต้ตอบ พูดคุยระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับคุณครู โดยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดในการเรีนยขณะนั้น และที่สำคัญครูผู้สอนเป็นอีกแรงพลักดันที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้นในช่วงเวลาของการเรียน ESL Class ดังนั้นแน่นอนที่สุดว่าเมื่อนักเรียนเหล่านั้นมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกเมื่อกลับไปสู่ชั้นเรียนปกติ สิ่งที่ขาดไปมได้สำหรับครูทุกคนคือ การให้กำลังใจนักเรียนเพียงบอกว่า “นักเรียนสามารถทำได้ หรือทำได้ดีมาก” ก็จะเป็นการช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย