MSN on July 22, 2014, 02:27:41 PM
KSAM ปลื้มเอยูเอ็มโตทะลุเป้าภายในครึ่งแรกของปี พร้อมมุ่งมั่นรักษาความสม่ำเสมอผลการดำเนินงานกองทุน           นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กรุงศรี เปิดเผยว่า ”สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ถือว่าประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นกว่า 44,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการเติบโต 23% ส่งผลให้มีทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารรวมกว่า 2.4 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าปลายปีที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปี 2557”

          “การเติบโตของทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารมาจากธุรกิจกองทุนรวมเป็นหลัก โดยธุรกิจกองทุนรวมมีการเติบโตสูงถึง 28% ในขณะที่อุตสาหกรรมกองทุนรวมเติบโต 17% และบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ LTF และ RMF เพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา”

          “บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการกองทุนโดยยึดหลักปรัชญาลงทุน คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้นๆ ทำให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจนมีการบอกต่อกันในวงกว้าง ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนลูกค้าใหม่และเงินลงทุนไหลเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกองทุนหุ้นและกองทุน LTF ที่มียอดเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิสูงเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม คิดเป็นเงินลงทุนรวมกว่า 4,696 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิในกองทุนหุ้นกว่า 3,479 ล้านบาท และเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิในกองทุน LTF รวมกว่า 1,217 ล้านบาท”

          “ปัจจุบันกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) เป็นกองทุนหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดกองทุนกว่า 12,000 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 กองทุนมีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิกว่า 2,000 ล้านบาทมากกว่าอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ 1,800 ล้านบาท นอกจากนี้ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล(KFLTFDIV) ก็เป็นกองทุน LTF ที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดของอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการที่ผู้ลงทุนเห็นว่าทั้ง 2 กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

          “สำหรับกองทุนตราสารหนี้ของบริษัทก็ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ KFSPLUS มีการเติบโตของขนาดกองทุนเพิ่มสูงถึง 35% จากสิ้นปี 2556 เนื่องจากกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอและมีความผันผวนต่ำ ล่าสุดกองทุน KFSPLUS ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทสะสมทรัพย์ตราสารหนี้จากงานประกาศรางวัล Money&Banking Awards 2014”

          “นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 บริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ รางวัล Rising Star – Asset Management Company of the Year, Thailand 2014 จากนิตยสาร The Asset ถือเป็น บลจ.แรกที่ได้รับรางวัลนี้ และรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2014 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาวจาก”กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง ปันผล(KFMTFI-D) จาก Morningstar Fund Awards Thailand 2014 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ทั่วไป จากกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF) จาก Money&Banking Awards 2014”

          “ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 นั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษาคุณภาพของกระบวนการลงทุน การบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งศึกษาและแสวงหาโอกาสและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นสำหรับการวางแผนและจัดพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของนักลงทุนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว”

          “บริษัทมีแผนการออกกองทุนต่างประเทศที่น่าสนใจเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลัง โดยล่าสุดบริษัทเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD) ซึ่งจะลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare Fund ที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Healthcareชั้นนำทั่วโลก ระหว่างวันที่ 22 - 31 ก.ค. 57 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มเติบโตสูงเนื่องจากประชากรโลกกำลังเข้าสู่วัยชราและมีอายุขัยยาวนานขึ้น ส่งผลให้มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น อีกทั้ง ผู้บริโภคมีความต้องการคุณภาพด้าน Healthcare ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศเกิดใหม่ ถือเป็นโอกาสการลงทุนที่จะให้ผลตอบที่ดีต่อเนื่องในระยะยาวได้ สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของบริษัท โดยเราได้เลือกกองทุนหลักคือ JP Morgan Global Healthcare Fund ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดี และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Rating กองทุน KF-HEALTHD จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศ”

          นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า “บริษัทมีมุมมองว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่ปัญหาการเมืองได้รับการแก้ไข การจ่ายเงินค่าจำนำข้าวมีส่วนช่วยให้การอุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้น โครงการลงทุนต่างๆ ที่รอการอนุมัติจากภาครัฐสามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยที่อาจทำให้การบริโภคขยายตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร และอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่ผลจากการลงทุนจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจ”

          “บลจ.กรุงศรี มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังปี 2557 เป็นต้นไป ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ นักลงทุนต่างชาติเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศและเริ่มทยอยเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา”

          “สำหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องทั้งสหรัฐฯ และยุโรป โดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์และเอสแอนด์พี ต่างทยอยปรับอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มประเทศที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจขึ้นซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การฟื้นตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักจะส่งผลให้ปริมาณการค้าในตลาดโลกมีมากขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำต่อไป จะช่วยหนุนการขยายตัวของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว”

          “ตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีความน่าสนใจ ได้แก่ 1.ตลาดหุ้นยุโรป เพราะมีปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและคาดว่าจะค่อยๆฟื้นตัว โดยมูลค่าหุ้นยังปรับขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ รวมทั้งอาจมีมาตรการผ่อนคลายจากธนาคารกลางยุโรปเพิ่มเติม กองทุนแนะนำ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-Europe) 2) ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง สถานะทางการเงินของประเทศที่ยังคงแข็งแกร่งและกระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น กองทุนแนะนำ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM) และ 3) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเอเชีย โดยคาดการณ์ว่านโยบายธนู 3 ดอกของอาเบะโนมิคส์จะช่วยให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นค่อยๆฟื้นตัวขึ้น และกองทุน Pension Fund (GPIF) ของญี่ปุ่นอาจมีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมาใน Risky Asset เช่นตลาดหุ้นในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการลงทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นในระยะยาว กองทุนแนะนำ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)” นายประภาส กล่าว

          สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757

          การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนได้ที่เวปไซด์บริษัทจัดการ www.krungsriasset.com เอกสารที่เกี่ยวกับกองทุนและคู่มือภาษี ได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุน

          ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
« Last Edit: July 28, 2014, 02:48:45 PM by MSN »

MSN on August 03, 2014, 11:28:13 PM
KSAM ปลื้มยอดจอง KF-HEALTHD ล้นก่อนครบกำหนด พร้อมเพิ่มทุนอีก 4,000 ล้านบาทและขยายเวลาโปรโมชั่น


 
           นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กรุงศรี เปิดเผยว่า “จากการที่บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD) ระหว่างวันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มียอดจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาทก่อนครบกำหนดเสนอขาย”

          “ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Healthcare ชั้นนำทั่วโลกและนักลงทุนที่พลาดโอกาสการลงทุนในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกองทุน KF-HEALTHD อีก 4,000 ล้านบาท โดยได้รับการอนุมัติจาก กลต.แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557”

          “กองทุน KF-HEALTHD จะเปิดเสนอขายแก่ผู้ที่สนใจอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 พร้อมขยายระยะเวลาโปรโมชันสำหรับการลงทุนในกองทุน KF-HEALTHD โดยระหว่างวันที่ 4 – 22 สิงหาคม 2557 เมื่อลงทุนในกองทุน KF-HEALTHD ครบทุกๆ 100,000 บาท ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)มูลค่า100 บาท เป็นของสมนาคุณเช่นเดียวกับการเสนอขายครั้งแรก”

          “ปัจจัยที่ทำให้กองทุน KF-HEALTHD ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และมีแนวโน้มเติบโตสูงเนื่องจากประชากรทั่วโลกกำลังเข้าสู่วัยชราและมีอายุขัยยาวนานขึ้นส่งผลให้มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น โดยมีการคาดการณ์กันว่าค่าใช้จ่ายด้าน Healthcare จะมีสัดส่วน 10.5% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกในปี 2014 รวมทั้งผู้บริโภคโดยเฉพาะในประเทศเกิดใหม่มีความต้องการคุณภาพด้าน Healthcare ที่สูงขึ้น"

          “นอกจากนี้ กองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare Fund ถือเป็นกองทุนที่มีความน่าสนใจและมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการเลือกหุ้นกลุ่ม Healthcare ที่มีความซับซ้อน โดยเน้นลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ยา เทคนิคการแพทย์ และบริการทางการแพทย์ขนาดใหญ่ทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดี อาทิ Johnson & Johnson , Roche , Bristol – Myers Squibb , Bayer , Novartis เป็นต้น และกองทุนหลักยังได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Rating ส่งผลให้กองทุน KF-HEALTHD เป็นทางเลือกที่ดีในการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศเพื่อเพิมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว” ฉัตรพี กล่าว

          นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

          สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757

          การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
« Last Edit: August 03, 2014, 11:33:39 PM by MSN »