sianbun on April 28, 2009, 02:30:16 PM
กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก DIP จับมือ MPA

             กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติของไทย และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA) เฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ขานรับนโยบายรัฐบาลสร้างไทยเป็นสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เปิดตัวโครงการ หนังสั้นเชิงสารคดี กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์

          นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) เปิดเผยว่าวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกถือเป็นที่สำคัญวันหนึ่งของโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

          ในปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติของไทย (Federation of National Film Association of Thailand) และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture of America : MPA) จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยมีศักยภาพ

          ไทยยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ทั้งที่เป็น Pre และ Post production การสร้างภาพยนตร์ Animation ตลอดจนมีสถานที่หลายแห่งที่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งรัฐบาลได้เชิญชวนให้นักลงทุนต่างชาติ มาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ใช้บริการ pre และ post production ของไทยตลอดจนร่วมลงทุนกับผู้สร้างภาพยนตร์ของไทย ซึ่งจะเป็นหนทางช่วยกระดับหนังไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่ตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง

          “การจัดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของระบบทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาคมโลก เสริมสร้างความเข้าใจด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมยกย่องผลงานสร้างสรรค์ต่างๆของมนุษยชาติ และกระตุ้นให้ประชาชนมีความเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”

          นายอลงกรณ์ยังเน้นว่า รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามาก โดยเฉพาะใน 3 ด้านที่สำคัญ คือ ด้านการสร้างสรรค์ การให้การศึกษาและสร้างความตระหนักกับประชาชนทั่วไป และ การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยในเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คณะรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีนายอลงกรณ์เป็นรองประธานฯ และมีผู้แทนระดับปลัดกระทรวงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนายอลงกรณ์เป็นประธานฯ โดยได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามดำเนินการกับผู้กระทำผิด และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง และจะทำรายงานผลการปราบปรามเสนอคณะรัฐมนตรีทุกเดือน

          นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ เอ็มพีเอ ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพิทักษ์ ผลประโยชน์ของผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศให้สมาชิกที่เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชั้นนำของโลก และในฐานะที่มีภารกิจดูแล กำหนดทิศทาง และจัดทำแผนงานต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างครบวงจร เห็นว่าปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังคงเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ดังนั้นเอ็มพีเอประจำประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการ “หนังสั้นเชิงสารคดี เรื่อง กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์” ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อยยากลำบากของบุคลากรในแวดวงการผลิตภาพยนตร์ไทยที่ต้องฝันฝ่าอุปสรรคมากมาก เพื่อสื่อสารถึงผู้บริโภค ให้เห็นใจ และไม่ซื้อ ไม่ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยอีกช่องทางหนึ่ง โดยได้จัดทำสำเนาจำนวน 5,000 แผ่น และมอบให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

          อนึ่ง วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP day) ตรงกับวันที่ 26 เมษายนของทุกปี โดยถือจากวันที่ดำเนินการก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เมื่อปี พ.ศ.2513 โดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆเพื่อประกาศความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน และเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
« Last Edit: April 28, 2009, 02:47:56 PM by sianbun »