sianbun on April 28, 2009, 02:17:30 PM
ซาบีน่า จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552ประชุมผู้ถือหุ้น  : คุณวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ  และคุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.ซาบีน่า (SABINA) ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.75 บาท ยังคงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.65 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 พ.ค. 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พ.ค.2552