Facebook on March 13, 2014, 02:27:56 PM
นานมีบุ๊คส์ชวนคนไทยรู้รักภาษาไทย มีพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ติดบ้านไว้เป็นคู่มือ

          บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถาน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔พิมพ์ครั้งที่ ๒ เชิญชวนบุคคลทุกสาขาอาชีพร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องโดยมีพจนานุกรมเป็นคู่มือ ด้วยคำศัพท์ใหม่ประมาณ ๒,๐๐๐ คำ เพิ่มเติมจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคำศัพท์ประมาณ ๓๙,๐๐๐ คำ ทั้งคำภาษาปากคำศัพท์เฉพาะสาขาวิชาและมีศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้ เช่น กังหันชัยพัฒนา แกล้งดินแก้มลิง ทฤษฎีใหม่ ฯลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยและสนพระราชหฤทัยในภาษาไทยอีกด้วย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๕๔ นี้จึงถือเป็นหนังสือที่ทุกบ้านควรมีประจำบ้าน และบุคคลทุกสาขาอาชีพควรมีไว้ใช้

          การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาว กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน และ นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมงาน พร้อมด้วยการเสวนาในหัวข้อ “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหนังสือที่คนทุกอาชีพใช้” โดย ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชำระพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ประธานกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ (ซอยสุขุมวิท ๓๑)

          นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เปิดเผยว่า “หลังจากที่ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายเป็นครั้งแรกแก่สถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสื่อมวลชน โดยได้แจกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มีประชาชนจำนวนมากสนใจติดต่อสอบถาม และต้องการใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากพจนานุกรมฯ ฉบับดังกล่าว ราชบัณฑิตยสถานจึงจัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับฯ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ขึ้น โดยเปิดโอกาสและดำเนินการคัดเลือกให้เอกชนเข้ามาใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือตามระเบียบราชการ ผลการคัดเลือกได้บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีอาชีพในการรับจ้างพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ และเคยได้รับสิทธิจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้รับจ้าง

          การจัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ นี้จัดพิมพ์จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม จำหน่ายในราคาเล่มละ ๗๕๐ บาท โดยมีรายละเอียดของหนังสือทั้งรูปแบบ ขนาด รูปเล่ม กระดาษเหมือนการจัดพิมพ์ครั้งแรก และได้เปลี่ยนของปกเป็นสีน้ำตาลเข้ม การจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ จึงถือเป็นโอกาสดีที่ประชาชนผู้สนใจจะได้มีพจนานุกรมไว้ใช้เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ก็ได้จัดพิมพ์เสร็จแล้วและจำหน่ายแล้ว”

          นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งของ นานมีบุ๊คส์ ในโอกาสที่ได้รับอนุญาตจัดพิมพ์และจำหน่ายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากที่เราได้รับอนุญาตจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ผ่านมา ด้วยตระหนักว่า พจนานุกรมเป็นหนังสือที่ครอบครัวคนไทยควรมีไว้อ่าน ไว้ใช้อ้างอิง เพราะการใช้ภาษาไทย รู้จักใช้คำและเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง อนุรักษ์และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยให้กับเพื่อนชาวต่างชาติ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารที่หลายคนกำลังให้ความสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานยังเป็นหนังสือที่สามารถใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพต่างสมควรใช้พจนานุกรมในการตรวจสอบการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาเขียนให้ถูกต้อง และยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย วัฒนธรรมและมรดกประจำชาติของเราอีกด้วย”

          “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ อย่างเช่น คำว่า แกล้งดิน แก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมคำภาษาไทยที่ยังไม่ได้บรรจุในพจนานุกรมเล่มใดแต่มีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน อย่างคำว่า สปา ตัวสำรอง ตลาดนัดแรงงาน ของสูง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น คำที่มาจากภาษาปาก เช่นคำว่า ซัด รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำศัพท์เฉพาะสาขาวิชาที่มีความสำคัญ เช่น ศัพท์กฎหมายไทย ศัพท์ประวัติศาสตร์ ศัพท์ดนตรีไทย ราชาศัพท์ ศัพท์พรรณพืชและพรรณสัตว์ เข้ามาด้วย พจนานุกรมฉบับนี้จึงพิเศษกว่าฉบับอื่น เพราะมีการรวบรวมคำศัพท์ประมาณ ๓๙,๐๐๐ คำ ซึ่งเพิ่มเติมจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง ๒,๐๐๐ คำ เพื่อให้ครบถ้วนและชัดเจนถูกต้องยิ่งขึ้นอีกทั้งพจนานุกรมฉบับนี้จะมีน้ำหนักเบากว่าพจนานุกรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะมีการใช้กระดาษที่มีความทึบแสง เบา เช่นเดียวกับพจนานุกรมในต่างประเทศ และมีการจัดวางรูปเล่มสวยงาม ทำให้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ มีความเป็นสากลมากขึ้น

          “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒” จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในราคา ๗๕๐ บาท วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนานมีบุ๊คส์ช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Nanmeebooks Call Center ๐๒ ๖๖๒ ๓๐๐๐ กด ๑www.nanmeebooks.com และwww.facebook.com/nanmeebooksfan