sianbun on March 07, 2014, 02:12:12 PM
เอ็กโก กรุ๊ป เติบโตต่อเนื่องกำไรปี 56 กว่า 7 พันล้านบาท เดินหน้าขยายการลงทุนปี 57สู่เอเชียแปซิฟิก
 
          บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ปเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดปี 2556เติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมเผยกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจปี 2557 เน้นขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งแสวงหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องแล้ว เพื่อรับรู้รายได้ทันที รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการ Greenfield เพื่อเสริมสร้างรายได้ในระยะยาวมุ่งเป้ารักษาระดับรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างน้อยร้อยละ 10

          นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ปประกาศผลการดำเนินงานประจำปี2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ว่าดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ มีกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax)และค่าตัดจำหน่ายส่วนที่ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มของเคซอน (Amortisation of fair value uplift of Quezon)จำนวน 7,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 1,545 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 และมีสินทรัพย์รวมจำนวน 130,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,548 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.61

          สำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจในปี2556เอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งและยังขยายการลงทุนสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการรุกเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียได้เป็นผลสำเร็จ โดยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์“บึงสามพัน” จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 4ที่ดำเนินการโดยบริษัทจี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (จีพีเอส) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์“ลพบุรี โซลาร์ ส่วนขยาย”จังหวัดลพบุรีที่ดำเนินการโดยบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (เอ็นอีดี)โรงไฟฟ้าพลังงานลม “เทพพนา” จังหวัดชัยภูมิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการ “โซลาร์โก” ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า “ไทรใหญ่ 1” “ไทรใหญ่ 2” “ไทรเพชร1” “ไทรเพชร2” “ไทรเพชร3” จังหวัดนครปฐม และ “ไทรเขียว” จังหวัดสุพรรณบุรีรวมปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นของทุกโครงการประมาณ41เมกะวัตต์

          นอกจากนั้น ยังมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในประเทศ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย 930 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม”จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น 81เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในต่างประเทศ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม”รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย113 เมกะวัตต์ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว
ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน20 แห่ง คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 4,518เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ1,613 เมกะวัตต์

          เปิดแผนธุรกิจปี 57เล็งลงทุนในโครงการที่รับรู้รายได้ทันที และGreenfield
          นายสหัส เปิดเผยว่า“ในปี 2557 เอ็กโก กรุ๊ปยังคงมุ่งรักษาระดับรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างน้อยร้อยละ10โดยเน้นขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเป็นหลัก ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพราะเป็นธุรกิจที่เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนาน”

          สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทได้วางแผนการดำเนินธุรกิจไว้2ระยะ คือ แผนการลงทุนระยะสั้นมุ่งแสวงหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องแล้วเพื่อช่วยให้บริษัทรับรู้รายได้ทันทีหรือในระยะเวลาอันสั้น และแผนการลงทุนระยะยาวมุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการ Greenfield เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวหากเป็นการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจะใช้ประโยชน์จากโครงการที่มีอยู่แล้วเป็นฐาน เพื่อขยายโอกาสการลงทุนในอนาคต

          ในขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านการบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้

          “นอกจากการสร้างความเติบโตทางธุรกิจแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุดในการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนลงทุนในพลังงานหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ในปี 2556 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่มุ่งเป็นบริษัทไทยชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” นายสหัสกล่าวสรุป

sianbun on March 07, 2014, 02:12:35 PM
EGCO GROUP POSTS OVER THB 7 BILLION PROFITFOR 2013 INVESTMENT CONTINUES IN THE ASIA PACIFIC

          Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Groupannounced strong 2013 performance with continuous growth which is better than expectation. The Company will keep its focus in investing in power generating business, in which it has expertise, in Thailand and the Asia Pacific region, and seeking opportunities to acquire commercially operated projects in order to immediately recognize income. Other strategies for 2014 include seeking opportunities for Greenfield investment to strengthen long-term revenue maintenance and generation with an aim to maintain return on equity at least at 10%.

          Mr. SahustPratuknukul, President of EGCO Group reported “For the year 2013 ending 31 December 2013, EGCO Group continued to record better-than-expected operating results. The operating profit before the effects of Foreign Exchange (FX) gains (losses), Deferred Tax, and Amortisationof fair value uplift of Quezon was 7,605 million baht, a rise of 1,545 million baht from the previous year. EGCO Group’s total assets were 130,937 million baht, an increase of 20,548 million baht or 18.61%, compared to 2012.

          In 2013, EGCO Group successfully developed several renewable power plant projects both in Thailand and overseas, especially in the Asia Pacific region with the successful investment in Australia. 9 renewable power plant projects commercially operatedand dispatched electricity into the system with a total contracted capacity of 41 MWequity. These projects included the “Bueng Sam Phan” solar power plant in Petchabunprovince, which is the fourth project operated by G-Power Source Company Limited (GPS), the “Lopburi Solar Expansion” project operated by Natural Energy Development Company Limited (NED), the “Theppana” wind power plant in Chaiyaphumprovince, six solar power plants of “Solarco” project, namely “SaiYai 1”, “SaiYai 2”, “SaiPhet 1”, “SaiPhet 2” and “SaiPhet 3” in NakhonPathom province, and “SaiKyo” in Suphanburi province.

          Consideringthe Power Purchase Agreement signing events, there were 2 power plant projects includingthe new 930-MW Khanom power plant project (Unit 4) in Nakorn Si Thammarat province which has been under construction, and the 81-MW equity Chaiyaphum Wind Farm project in Chaiyaphum province which has been preparing for construction. Forthe new overseas investment, the Company invested in the 113-MW Boco Rock Wind Farm in New South Wales, Australia which has been under construction.

          EGCO Group currently runs 20 operating plants which have already started commercial operations in Thailand and overseas with a total contracted capacity of 4,518 MW equity, and 8 projects under construction and development with a total contracted capacity of 1,613 MW equity.

          2014: Investment in Projects with Immediate Income Recognition and Greenfield Investment
Mr. Sahust said, “In 2014, EGCO Group will continue to focus our efforts in maintaining income level by keeping return on investment (ROE) at 10% minimum. We will focus our investment in power generating business in Thailand and the Asia Pacific region, which is the area we have expertise and experience for years.”

          Considering its business strategies in 2014, the Company will seek new opportunities in investment in commercially operating projects for its short-term business plan. This will enable the Company to benefit from immediate earning recognition. For long-term investment plan, the Company will seek opportunities in Greenfield investment projects for long-term income generation. For overseas investment, the Company will leverage on its existing projects for further investment opportunities.

          The Company also focuses on asset management, especially commercially operating assets in the portfolio, by ensuring power plant operations efficiency. Close monitoring of jointly invested projects has been introduced to ensure that return on investment from those projects meets with the projection.

          “In addition to driving business growth, EGCO Group values sustainable business development. This can be achieved by maintaining power plant efficiency for the minimum fuel usage in generating electricity, investment in renewable energy to support the government’s policy in reducing dependence on electricity generation from fossil fuel, doing business with good corporate governance, and responsibility towards communities, society and the environment. In 2013, the Company announced a new vision of being a major sustainable Thai power company doing business in Thailand and the Asia Pacific region, with full commitment to environment protection and social development support,” said Mr. Sahust.