pooklook on October 01, 2013, 07:30:24 PM
http://pantip.com/topic/30357949

ระบบ android

3G,H,H+,G และ E เป็นสัญลักษณ์ของการรับส่งข้อมูลบนเคลือข่ายโทรศัพท์แต่ละสัญลักษณ์ก็จะมีความเร็วสูงสุดที่ต่างกัน (ขอใช้คำว่าความเร็วสูงสุดนะครับเพราะสัญลักษณ์ต่างกันจริงแต่ความเร็วอาจไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับสัญญาณโทรศัพท์ของแต่ละพื้นที่ด้วยและอาจมีปัจจัยของผู้ให้บริการด้วย)
“G” แสดงว่าจับสัญญาณ GSM แบบ GPRS ความเร็ว 48 kbps
“E” แสดงว่าจับสัญญาณ GSM แบบ EDGE ความเร้ว 280 kbps
“3G” แสดงว่าจับสัญญาณ 3G ได้แล้วแต่รองรับความเร็วสูงสุดในดาวน์โหลดอยู่ที่ 384 kbps เท่านั้น
“H” แสดงว่าจับสัญญาณ 3G ในโหมด HSPA “High Speed packet access” ซึ่งจะทำให้คุณใช้อินเตอร์เนตได้ที่ความเร็วตั้งแต่ 7.2 Mbps, 10.2 Mbps, 14.4 Mbps สูงสุด ขึ้นอยู่สเปคของเครื่องว่ารองรับได้สูงสุดเท่าไร
“H+” แสดงว่าจับสัญญาณ 3G ในโหมด HSPA+ “High Speed packet access Plus” ซึ่งจะทำให้คุณใช้อินเตอร์เนตได้ที่ความเร็วตั้งแต่ 21 Mbps และสูงสุดที่ 42 Mbps ขึ้นอยู่สเปคของเครื่องว่ารองรับได้สูงสุดเท่าไร