MSN on September 20, 2011, 12:13:23 PM
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรม การบริหารสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ : EXCOMM-TPRA
 
               สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย [ Thailand Public Relations Association : TPRA]  เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จากการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ - สื่อสารองค์กร นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และผู้บริหารสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมวิชาชีพสาขาดังกล่าวทั้งในระดับบริหารและผู้ร่วมอาชีพได้ร่วมพัฒนาแนวคิดหลักให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยี พัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้น และสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เป็นนายกสมาคม

               ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตร  EXCOMM-TPRA เป็นหลักสูตรที่บูรณาการสื่อสารไว้ครบทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ ให้เหมาะสมกับการสื่อสารทางการตลาดที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

               โดยกำหนดการจัดอบรม ในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น เพื่อบริหารแบรนด์ สำหรับการสร้างศักยภาพทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร: Issue Management for Brand, Corporate Image & Marketing Communication” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 24 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2554  ณ โรงแรมอโนมา     ราชดำริ

               ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 885 6423 หรือ 081 939 9964 หรือ www.prthailand.com / email tpra.prthailand@gmail.com