Gmail on April 23, 2011, 12:04:53 PM
กระทรวงพลังงาน กรมป่าไม้ ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการ ป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายพ่อฯ รณรงค์ทุกภาคส่วนเพิ่มผืนป่ารักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

          กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “84 ป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ณ ป่าชุมชนบ้านโคกแจง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีต รองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา และนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน

          นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ 84 ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้ถวายพ่อฯ เป็นความร่วมมือแบบสามประสาน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยน้อมนำ แนวพระราชดำริ เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินโครงการ กล่าวคือ การปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้กินได้ และป่าไม้เศรษฐกิจ แล้วได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นประการที่ 4 คือ ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงพลังงาน ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังทำความดีถวายพ่อ” ด้วย

          ปัจจุบัน สภาพอากาศโดยรวมของประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้น การดูแลฟื้นฟูสภาพป่า รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นกระจายทุกพื้นที่ในประเทศจะช่วยลดอุณหภูมิลงได้ เพราะการปลูกต้นไม้ 1 ต้นจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.81 ตันในการเจริญเติบโตและปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน 1.32 ตัน ดังนั้น โครงการ “84 ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้ถวายพ่อฯ” จึงเป็นการส่งเสริมการสะสมคาร์บอนภายในพื้นที่ป่า ผ่านการปลูกเสริมป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

          สำหรับป่าชุมชน 84 แห่งที่ใช้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ภายใต้การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนแบบชุมชน มีส่วนร่วมของกรมป่าไม้ ซึ่งทั้ง 84 แห่งมีความพร้อมด้านบุคลากรและความต้องการที่จะฟื้นฟูและปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแบ่งเป็น ภาคเหนือ จำนวน 23 แห่ง ภาคกลาง 20 แห่ง ภาคอีสาน 24 แห่ง และภาคใต้ 17 แห่ง สำหรับป่าชุมชนบ้านโคกแจง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นป่าชุมชนแห่งแรกที่เริ่มดำเนินโครงการนี้ และจะทยอยปลูกป่าในป่าชุมชนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งป่าชุมชนแต่ละแห่งจะปลูกต้นไม้เสริมและเพิ่ม โดยเฉลี่ยป่าละ 10,000 ต้น ซึ่งกรมป่าไม้จะเป็นผู้จัดหาพันธุ์กล้าไม้ที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนดูแลและให้คำแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าต้นไม้ที่ปลูกจะเติบโตสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งต้นไม้ทั้งหมดจะปลูกให้แล้วเสร็จภายในปี 2554

          “จากโครงการนี้ จะทำให้ประเทศของเรามีต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก 840,000 ต้น ในพื้นที่ 4,200 ไร่ โดยมีชุมชนจากป่าชุมชนทั้ง 84 แห่ง เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 9,784 ตันต่อปี ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน และ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

          สำหรับป่าชุมชนบ้านโคกแจง ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับสำนักจัดการ ป่าชุมชน กรมป่าไม้ ในปี 2546 มีพื้นที่ทั้งหมด 500 ไร่ สภาพเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น มีพันธุ์ไม้มีค่ากระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไผ่รวก เพกา ชงโค งิ้ว แดง มะขาม มะขามป้อม ประดู่ มะค่า สะเดา ขึ้เหล็ก มะกอก ผักหวานป่า เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งไม้ใช้สอยและเป็นแหล่งพืชอาหารป่าของชุมชน และเป็นสถานที่พักผ่อนและสันทนาการในชุมชน

          ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
          กรมป่าไม้
          อำนวยพร ชลดำรงค์กุล โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5914
          อีเมล์: amchol44@gmail.com

          บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
          วิวรรณ พยัฆวิเชียร โทร. 0 2794 9941-3
          อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th