pooklook on April 14, 2011, 04:51:45 PM
เคยได้ยิยคำพูดว่า "อย่ากินน้ำตาลทรายขาวนะ มันอันตราย มีสารฟอกสี " ลองอ่านข้อความต่อไปนี้ดู
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในปัจุบันมีกระวนการดังนี้

1. นำน้ำตาลทรายดิบมาทำการละลานเป็นน้ำเชื่อม จะได้นำเชื่อมสีประมาณน้ำชาแก่ ๆ

2. นำน้ำเชื่อมที่ได้เข้าสู่กระบวนการฟอกสี โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จากปล่องหม้อไอน้ำ (โรงงานน้ำตาลต้องมีหม้อไอน้ำผลิตไอน้ำใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร) ผ่านกระบวนการทำให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ที่สะอาด ผสมกับน้ำปูนขาว (เหมือนกับน้ำปูนแดงที่ใช้แช่กล้วยก่อนเชื่อมนั่นแหละ) น้ำปูนขาวกับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จะทำปฏิกิริยากัน แยกเอาสิ่งเจือปนในนำเชื่อมออก

3. นำน้ำเชื่อมจากข้อ 2. มาทำการกรอง ผ่านหม้อกรองความดันที่มีผ้าหนา ๆ กรองเอาตะกอนที่น้ำปูนขาวกับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จะทำปฏิกิริยา กันออกไปทำให้ได้นำเชื่อมที่ใสขึ้น มีสีคล้ายน้ำชาอ่อน ๆ

4. นำนำเชื่อมจากข้อ 3. มาผ่านหม้อกรองเรซิ่น (กระบวนการคล้ายกับเครื่องกรองน้ำดื่มนั่นแหละ) ทำให้ได้น้ำเชื่อมใส (สีประมาณนำน้ำตาลทรายขาวมาละลาย) ซึ่งความใสของน้ำเชื่อมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าจะผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือขาวบริสุทธิ์

5. นำน้ำเชื่อมที่ไดไปทำการเคี่ยวตกผลึก แล้วปั่นแยกได้ผลึน้ำตาลออกมา อบแห้ง แล้วบรรจุ เพื่อจำหน่ายต่อไป

จะเห็นว่าไม่มีการใช้สารฟอกสีที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค นอกจากนี้ น้ำตาลทรายขาว-ขาวบริสุทธิ์ ยังเป็นน้ำตาลที่สะอาด มีความบริสุทธิ์สูง