pooklook on March 17, 2011, 06:51:06 PM
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “หนึ่งในน้ำพระหฤทัย จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้
ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมรางวัลเงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงาน กปร. พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมรางวัลเงินสด 7,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ฯ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมรางวัลเงินสด 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงาน กปร. พร้อมรางวัลเงินสด 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมรางวัลเงินสด 1,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ฯ

ภาพถ่ายทั้งหมดต้องเป็นภาพในพื้นที่โครงการพระราชดำริที่แสดงถึงน้ำพระหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อชาวจันทบุรีจากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งอาจเป็นภาพสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์เชิงประวัติศาสตร์ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิตพอเพียงชุมชน เกษตรวิถีไทย สวนผลไม้ ภูเขาและทะเลที่มีทิวทัศน์สวยงามในพื้นที่โครงการพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ และอ.นายายอาม จ.จันทบุรี ทุกแนวของภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความสวยงาม การรักษ์โลก ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำพระหฤทัย ภาพถ่ายทั้งหมดจะตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

เปิดรับภาพถ่ายส่งเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 30 เมษายน 2554
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22120
สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะถือวันที่ ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ

สนใจติดต่อสอบถาม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร 039-388116-8 หรือ
1.นายทวี จินดามัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 081-8654229
2.นายมีศักดิ์ จันทร์ชุม หมายเลขโทรศัพท์ 081-7579001
3.นายฐกร ค้าขายกิจธวัช หมายเลขโทรศัพท์ 089-0373188
4.นางสาวญาณินท์ อมาตยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 081-2800354

เผยแพร่ : http://contestwar.com

URL ของการประกวด: http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/kkb_133.html
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 50,000
หมดเขต: 30 เมษายน 2011 (ทั้งวัน