pooklook on March 15, 2011, 08:17:34 PM
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญศิลปินร่วมส่งภาพจิตรกรรมเข้าประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’
ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

•งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150x200 ซม. และติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการได้
•สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยผลงานนั้นต้องไม่เคยเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
•แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด
เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด
กำหนดส่งผลงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 หรือ
สอบถามได้ที่ โทร. 0 2230 2560 หรือ 0 2230 2562

คัดเลือกและตัดสินผลงาน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554
โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com
โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและงานนิทรรศการ ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล
1. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิ ช ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ประธานกรรมการ
3. นายจุลทัศน์ พยาฆรา นนท์ กรรมการ
4. นายถวัลย์ ดัชนี กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ปรีชา เถา ทอง กรรมการ
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี กรรมการ
7. นายประเทือง เอม เจริญ กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการ
9. นายธงชัย รัก ปทุม กรรมการ
10. นายเฉลิมชัย โฆษิต พิพัฒน์ กรรมการ
11. ศาสตราจารย์เดชา วรา ชุน กรรมการ
12. นายปัญญา วิจิน ธนสาร กรรมการ
13. นายอภิชาต รมยะ รูป เลขานุการคณะกรรมการ
14. นายพยงค์ คชา ลัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
15. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

รางวัล
1. ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
รางวัล ที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

2. ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี
รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

3. ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย
รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

หมายเหตุ

•คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
•คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร
•งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
•ขอรับผลงานคืนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29
โดยติดต่อขอรับผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการคืนได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2554 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 0 2230-2560 หรือ 0-2230-2562
หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืน และยินดีมอบผลงานให้มูลนิธิฯ ดำเนินการตามเห็นสมควร

สำหรับผลงานที่ได้ร่วมแสดง ทางมูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อจบนิทรรศการจิตรกรรมสัญจร

เผยแพร่ : http://contestwar.com

URL ของการประกวด: http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/In%20the%20Community/Bualuang%20Painting/Pages/33rd%20Bualuang%20Painting%20Competition.aspx
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 1,000,000
หมดเขต: 22 พฤษภาคม 2011 (ทั้งวัน)

ekkasit on March 16, 2011, 08:23:33 AM
น่าสนใจมากๆครับ

THANKS : อาหารเสริมความงาม เพื่อสุขภาพ | อาหารลดความอ้วนmeeshape สกัดจากธรรมชาติ | ผลบอล สดๆ ตรงจาก พรีเมียร์ลีค ฟุตบอลอังกฤษ
รับทำ seo ราคาถูก เพื่ออันดับทีดีใน Google