activity on March 14, 2011, 03:17:49 PM
พม. แถลงข่าวจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๔ ชูแนวคิด “ศตวรรษใหม่สตรีสากล เพื่อสังคมเสมอภาค”
 
          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัด “งานแถลงข่าวการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติและงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๔” โดยมีนายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ บริเวณเอเทรียม ๑ กรุงเทพฯ

          นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและร่วมรำลึกถึงการทำงานด้านสตรีที่มุ่งความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา ซึ่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี และให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดกิจกรรมงาน วันสตรีสากลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นด้านต่างๆ การเดินรณรงค์ การจัดเวทีสัมมนา การจัดนิทรรศการฯลฯ เช่นเดียวกับการจัดงานวันสตรีสากลในส่วนกลางสำหรับในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมจัด การประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติและงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องรอยัล จูบีลี บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “ศตวรรษใหม่สตรีสากล เพื่อสังคมเสมอภาค”ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกกับศตวรรษใหม่ของการก้าวไปสู่สังคมเสมอภาค สังคมที่ส่งเสริมให้ทุกคน ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการใช้ชีวิตที่มีความสมบูรณ์และยั่งยืน โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ในวันสตรีสากล คือ การประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างการยอมรับในความรู้ ความสามารถของสตรี ตลอดจนให้สังคมไทยโดยรวมตระหนักในความสำคัญและบทบาทของบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความเสมอระหว่างหญิงชาย รวมไปถึงการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีในอนาคต

          นายศุภฤกษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีนี้ จะได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ จำนวน ๑๘ สาขา และสาขาพิเศษ ๑ สาขา คือ รางวัลบุคคลเกียรติยศดีเด่นด้านการส่งเสริมความ เสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมด ๓๒ รางวัล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ศตวรรษใหม่สตรีสากล เพื่อสังคมเสมอภาค” โดย นางกานดา วัชราภัย อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และการเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “มิติหญิงชายกับการจัดการภัยพิบัติเชิงบูรณาการ”รวมถึงการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง มิติหญิงชายกับการจัดการภัยพิบัติเชิงบูรณาการ