pooklook on March 11, 2011, 07:43:40 PM
สำนักพิมพ์แจ่มใส เชิญชวนบุคคลทุกคนที่ รักในงานเขียน และออกแบบกับ 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประกวดการเขียนนิยายรัก, ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ และประกวดออกแบบที่คั่นหนังสือ ที่ให้ทุกคนได้รังสรรค์ความคิดกันอย่างไร้ขอบเขตภายใต้แนวความคิด "เพราะเธอคือความรัก"

เพราะทุกจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ เกิดจากความ "รัก" สานต่อความฝัน ผ่านเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆ เพราะเวที "Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก" นี้เปิดโอกาสไว้สำหรับทุกคนที่มีรักในหัวใจเท่านั้น

รายละเอียดและเงื่อนไขการส่งผลงาน เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ประเภทนิยาย

•เป็นการประกวดประเภทบุคคลเดียว ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เข้าร่วมการประกวด
•ผลงานที่ส่งต้องเป็นนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักโดยไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ
•เนื้อหานิยายรักภายใต้แนวคิด "เพราะเธอคือความรัก"
•เนื้อหาในผลงานต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและศาสนา
•ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่มีผลงานเขียนในรูปแบบนิยายรักตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ใดๆ ในช่วง 1 ปี ก่อนวันรับสมัคร
•กรณีที่ใช้นามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail มาด้วย
•สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง แต่ไม่เกิน 3 เรื่อง
•ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์ ฟอนท์ cordia ขนาดตัวอักษร 16 หรือเป็นลายมือเขียนตัวบรรจง โดยส่งเนื้อเรื่องเต็ม พร้อมแนบเรื่องย่อโดยละเอียดมาด้วย
•ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสำเนาต้นฉบับจำนวน 1 ชุด (รวมทั้งหมด 2 ชุด)
•ผลงานที่ส่งต้องมีความยาวอย่างน้อย 100 หน้ากระดาษ A4
•ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มาจากการดัดแปลง หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
•ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่โดยอยู่ในสัญญาเช่าลิขสิทธิ์กับบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นเวลา 5 ปี
2. ประเภทภาพประกอบหนังสือ

•เป็นการประกวดประเภทบุคคลเดียว ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เข้าร่วมการประกวด
•ออกแบบชุดภาพประกอบหนังสือภายใต้แนวคิด "เพราะเธอคือรัก" จำนวน 3 ภาพ ประกอบด้วย
1. ภาพปกหนังสือ
2. ภาพประกอบภายในเล่ม จำนวน 2 ภาพ
** โดยภาพประกอบทั้ง 3 ภาพ ไม่ต้องใส่ชื่อหนังสือ
•ไม่จำกัดรูปแบบ เรื่อง ประเภทของสีที่ใช้วาด เทคนิค จินตนาการสร้างสรรค์
•กรณีที่เป็นภาพวาด ภาพต้นฉบับทั้ง 3 ภาพจะต้องวาดลงบนกระดาษ A3 เท่านั้น โดยตีกรอบเว้นระยะจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
•ในกรณีที่ภาพประกอบนั้นสร้างสรรค์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องส่งผลงาน 2 ส่วนดังนี้
1. ตัวอย่างงานภาพประกอบในแต่ละภาพ Print ลงในกระดาษขนาด A3
2. ไฟล์ดิจิตอลขนาด A3 ความละเอียดขนาด 300 dpi ขึ้นไป พร้อมทั้งซีดีที่บรรจุไฟล์งาน โดยผลงานที่ส่งมาให้อยู่ในรูปแบบ Native file เช่น .psd, .ai เท่านั้น
•ต้องเขียนอธิบายแนวคิดหรือแรงบันดาลใจลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้าพร้อมระบุชื่อผลงาน
•ผู้ร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชุด แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
•ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานที่เป็นต้นฉบับเท่านั้น
•ผลงานทุกชิ้นจะต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ต้องไม่คัดลอกทำเลียนแบบหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนมาก่อน
3. ประเภทที่คั่นหนังสือ

•เป็นการประกวดประเภทบุคคลเดียว ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เข้าร่วมการประกวด
•ออกแบบที่คั่นหนังสือภายใต้แนวคิด "เพราะเธอคือรัก"
•1 ชุดผลงานจะต้องประกอบด้วยที่คั่นหนังสืออย่างน้อยจำนวน 4 ชิ้น
•ผู้ประกวดจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่คั่นหนังสือมาด้วย
•ชิ้นผลงานจะต้องมีโลโก้ "10 ปี แจ่มใส" ของ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ประกอบอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยใช้แบบตามที่กำหนดให้เท่านั้น (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
•ไม่จำกัดวัสดุ เทคนิค หรือจินตนาการสร้างสรรค์
•ต้องเขียนอธิบายแนวคิดหรือแรงบันดาลใจมาในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้าพร้อมระบุชื่อผลงาน
•ผลงานที่นำเสนอจะต้องสามารถนำมาใช้ได้กับหนังสือขนาดพ็อกเกตบุ๊ค (14.5 x 21 Cm)
•ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการออกแบบใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจากผลงานอื่น หรือเคยเข้าประกวดจากที่อื่นมาก่อน
•ผู้ร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชุด แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
•ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานในแบบสำเร็จเท่านั้น
•ผลงานทุกชิ้นจะต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ต้องไม่คัดลอกหรือทำเลียนแบบหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนมาก่อน
หมายเหตุ

1.ผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน เว้นแต่จะมีการ ติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน 1 เดือนนับจากวันประกาศผลรางวัล โดยขอรับคืนผลงานได้ที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
2.คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล หากไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวด
3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.ผลงานของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
รางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท
1. ประเภทนิยาย

•รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
•รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
•รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2. ประเภทภาพประกอบหนังสือ และ ประเภทที่คั่นหนังสือ

•รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
•รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
•รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
เผยแพร่ : http://contestwar.com

URL ของการประกวด: http://www.jamsai.com/popup/jamsai_award4/index.aspx
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 220,000
หมดเขต: 30 มิถุนายน 2011 (ทั้งวัน)