pooklook on March 11, 2011, 07:40:49 PM
สำนักพิมพ์บ้านทะเลล้อม จัดโครงการประกวดนิยายไทยแฟนตาซี 2011 สำหรับเยาวชนถือสัญชาติไทยอายุระหว่าง 13 – 25 ปีบริบูรณ์ ชิงรางวัลเงินสด 10,000 บาท และผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์อีก 10% ตามกฎหมาย

หลักเกณฑ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1.เป็นนิยายแฟนตาซีที่แต่งขึ้นเอง ไม่จำกัดเนื้อหา ผู้ส่งผลงานสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างอิสระ
2.มีขนาดความยาวไม่เกิน 200 หน้ากระดาษ A4 ใช้ฟอนต์ cordia new หรือ angsana new ขนาด 18
3.เป็นนิยายที่ยังไม่เคยเผยแพร่จากที่ใดๆมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่อใดๆ
4.เป็นนิยายที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงานเอง ห้ามทำการคัดลอก ดัดแปลง หรือลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น
การส่งผลงาน
1. ผู้ส่งผลงานต้องแนบเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้ และจัดส่งทางไปรษณีย์
1.1 แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
1.2 สำเนาบัตรประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นเยาวชนอายุยังไม่ถึง 15 ปี ให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ส่งผลงาน และรับรองสำเนาถูกต้อง)
1.3 ผลงานนิยายจำนวน 1 ชุด และ CD files 1 ชุด (โดยต้องแนบ files ทั้ง Microsoft Word และ pdf)
1.4 เอกสารและผลงานให้จัดส่งมาที่ สำนักพิมพ์บ้านทะเลล้อม เลขที่ 41/70 ซอยโชคชัย 4/37 ถนนลาดพร้าว 53 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230 (ทั้งนี้ผลงานจะต้องส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 โดยถือตามตราประทับของไปรษณีย์)

กำหนดวันเวลาการประกวด
ระยะเวลาการส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 กรกฎาคม 2554
คณะกรรมการรอบคัดเลือกพิจารณาผลงาน 1 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2554
ประกาศผลงานเข้ารอบ 5 เรื่องสุดท้าย 15 ตุลาคม 2554
คณะกรรมการรอบตัดสินพิจารณาผลงาน 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 ธันวาคม 2554
ประกาศผลรอบสุดท้าย 15 มกราคม 2555

ประเภทรางวัล
นิยายไทยแฟนตาซียอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลเงินสด 10,000 บาท
และผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์อีก 10% ตามกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1.เยาวชนถือสัญชาติไทยอายุระหว่าง 13 – 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2529 เป็นต้นไป)
2.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลผลงานทางวรรณกรรมขององค์กรใดๆมาก่อน (ยกเว้นรางวัลที่จัดขึ้นภายในสถาบันการศึกษา)
3.เป็น ผู้ที่ไม่เคยมีผลงานตีพิมพ์รวมเล่มโดยสำนักพิมพ์ใดๆมาก่อน (ยกเว้นการจัดพิมพ์ในลักษณะหนังสือทำมือ, หรือการพิมพ์จัดจำหน่ายกันเองในลักษณะ print on demand)
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ รอบตัดสิน
ประธานคณะกรรมการรอบตัดสิน
นางวรรณา นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการรอบตัดสิน
นางสาวพนมพร โลว์เจริญกูล นักเขียนและจิตรกร
ดร. วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ. ดร. ทัศนาลัย บูรพาชีพ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ นักเขียน

คณะกรรมการรอบคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการรอบคัดเลือก
นางสาวอาภาโสม ฉายแสงจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะกรรมการรอบคัดเลือก
นางสาววิชญดา ทองแดง นักเขียนและกองบรรณาธิการนิตยสารเมืองโบราณ
นางสาวดรุณี สว่างกัลป์ นักเขียนและกองบรรณาธิการนิตยสาร gourmet @ cuisine
นางสาวฐาณิตา พิณเจริญพันธุ์ เจ้าหน้าที่องค์กรนานาชาติเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
นางสาวเจตนา หงส์จินดาวุธ นักแปลอิสระ

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ baantalaylormbooks@yahoo.com
โทรศัพท์ 0814710731
เผยแพร่ : http://contestwar.com