Gmail on February 10, 2011, 05:48:50 PM
เปิดตัวหนังสือ “อุทยานสวนจตุจักร” สื่อกลางความเข้าใจรวม 3 สวน
   
          นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “อุทยานสวนจตุจักร เนรมิตสวนขวัญ ใต้ร่มพรรณพฤกษา” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานพัฒนาอุทยานสวนจตุจักรไปสู่สาธารณะชน เนื่องจากการสร้างศูนย์กลางคมนาคมบริเวณสวนจตุจักร ได้ลดพื้นที่ของสวนจตุจักร คณะรัฐมนตรีมีมติให้รวมพื้นที่สวนสาธารณะ 3 แห่ง ประกอบด้วย สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ “อุทยานสวนจตุจักร” ซึ่งหากรวม 3 สวนเข้าด้วยกันก็จะเป็นสวนสาธารณะระดับมหานคร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ บนพื้นที่ 727 ไร่
 
          สำหรับหนังสือ “อุทยานสวนจตุจักรฯ ” กรุงเทพมหานครจัดพิมพ์ขึ้น จำนวน 7,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยนำเสนอแนวคิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ของสวนสาธารณะที่มีจุดเด่นแตกต่างกันในแต่ละแห่ง คือ สวนจตุจักร จุดเด่นคือ เป็นสวนสุขภาพ สวนแห่งศิลปะ และสวนแห่งการเรียนรู้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จุดเด่นคือ เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายาก ทั้งไม้ป่า ไม้น้ำและสมุนไพรกว่า 230 ชนิด และสวนวชิรเบญจทัศ จุดเด่นคือ เป็นสวนกิจกรรมเหมาะสำหรับคนในครอบครัว โดยแนวทางการรวมสวนทั้ง 3 แห่งนี้เข้าด้วยกันจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม 790 ต้น สร้างการเชื่อมโยงระหว่างสวนทั้ง 3 แห่ง ด้วยภูมิสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ การปรับปรุงทางเข้าให้มีความชัดเจนสังเกตได้ง่าย การจัดระบบเส้นทางการเรียนรู้ การกระจายสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทั่วถึง รวมถึงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และการจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ความสะดวกสบาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์อีกด้วย
 
          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวของพระองค์ท่านมาสร้างสรรค์ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้วยการดำเนินนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 5,000 ไร่ ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยการจัดสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 ซึ่งหากองค์กร หรือประชาชนสนใจสามารถขอรับหนังสือได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง สอบถามโทร. 0 2245 3748