happy on December 01, 2010, 01:07:33 PM
น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา
ใน...ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์  ชุด “มหาจักรีนฤบดินทร์”


                 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเดือนธันวาคม ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์  ชุด “มหาจักรีนฤบดินทร์”  ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๙ ธันวาคมนี้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  โดยนำเสนอนิทรรศการ  “พระราชดำรัสแสงส่องทางแผ่นดิน” ประมวลพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๔ ด้านคือ  ความสามัคคี  การเกษตร  ศาสนาและคุณธรรม  เด็กและเยาวชน ให้รับฟังได้ด้วยระบบซาวด์โดม พร้อมจอพลาสมาทัชสกรีนพระบรมฉายาลักษณ์ที่สื่อถึงทศพิธราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปีที่ทรงครองราชย์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ฉายบนจอพาโนรามา ๑๘๐ องศา พร้อมทั้งนำเสนอพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ  และนำผลงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์สื่อผสม  “ตู้แห่งความเพียร” ผลงานของ ผศ. ปรีชา  เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” มาจัดแสดงให้ชมด้วย ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนินกลาง  วันที่ ๓ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
                 ที่บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ ธันวาคมนี้ จะจัดให้มีการตกแต่งประดับไฟเฉลิมพระเกียรติหลากหลายรูปแบบ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรือพระมหาชนก พระคู่พระบารมี  พระมหากรุณาธิคุณ และอัครศิลปิน พร้อมทั้งฉายวิดีทัศน์ “ในหลวงกับการดนตรี” โดยมีมุมแสดงดนตรีแจ๊สให้ชมฟรี  ทั้งยังเตรียมแผ่นทองเหลืองรูปหัวใจ ๙๙๙ ดวง ให้ประชาชนร่วมเขียนคำถวายพระพรด้วย
                 เฉพาะวันที่ ๓ ธันวาคม ที่โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร จะจัดพิธีมหามงคลให้พุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวม ๒ รอบ  ในเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.
                 ผู้สนใจสามารถเข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งในพิธีมหามงคล โทร. ๐๘ ๐๙๑๓ ๓๖๐๐ และ ๐๘ ๐๙๕๐ ๙๗๒๗ หรือwww.rattanakosin-heritage.com
-----------------------------------------------------------------
“ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์” จะจัดนิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นประจำทุกเดือน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน   อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ ติดตามรายละเอียดได้จาก www.rattanakosin-heritage.com, www.nitasrattanakosin.com,  facebook/ ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์