activity on September 12, 2010, 10:48:21 AM
ประกาศการขยายขอบเขตสถานที่บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ – เพื่อความสะดวกสำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นในประเทศไทย ทางบริษัท วีเอฟเอส โกลบอล ผู้ดำเนินการจัดการบริการด้านกงสุลให้กับสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย จะเริ่มบริการด้านกงสุลโดยมีการรับคำร้องขอวีซ่าพร้อมรับชำระค่าธรรมเนียม และจัดส่งหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปได้ที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี (อำเภอศรีราชา) พระนครศรีอยุธยา ระยอง นครราชสีมา และพิษณุโลก โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ศกนี้ เป็นต้นไป อนึ่ง บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางการทูต หนังสือเดินทางข้าราชการ และบุคคลที่ต้องการขอวีซ่าในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุผลทางมนุษยธรรม ยังต้องดำเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ 

การที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ 6 จังหวัด สามารถลดขั้นตอนการเดินทางเข้ามายื่นด้วยตนเองที่กรุงเทพฯ และเมื่อขั้นตอนการพิจารณาได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกที่จะรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น. หรือจะให้จัดส่งไปยังบ้านท่าน โดยค่าใช้จ่ายการจัดส่ง ทาง วีเอฟเอส จะเป็นผู้รับผิดชอบ   

โดยทั่วไปแล้ว การขอวีซ่า จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 7-8 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องจนถึงได้รับหนังสือเดินทางคืน  บริษัท วีเอฟเอส โกลบอล มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเฉพาะการรับยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินผลของวีซ่าแต่อย่างใด ทางสถานทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย ยังคงเป็นผู้พิจารณาผลของการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท และระยะเวลาของการพิจารณาวีซ่านั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี 

หากท่านต้องการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายขอบเขตสถานที่บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศญี่ปุ่น สามารถโทรติดต่อได้ที่ (02) 632-1541 หรือทางอีเมล์ info.jpth@vfshelpline.com, หรือทางเว็บไซต์ www.jp-vfsglobal-th.com.

บริษัท วีเอฟเอส โกลบอล เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านกงสุลที่ใหญ่ที่สุด และมีประสบการณ์มากที่สุด ในปัจจุบัน วีเอฟเอส โกลบอล ได้เปิดดำเนินการให้บริการอย่างเป็นทางการกับสถานทูต 31 แห่ง โดยมีศูนย์รับยื่นวีซ่ามากกว่า 350 แห่ง ใน 47 ประเทศทั่วโลก และได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับยื่นวีซ่าให้กับผู้ยื่นวีซ่ามากกว่า 7.5 ล้านคนในแต่ละปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.vfsglobal.com 

วีเอฟเอส (ไทยแลนด์) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2005 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยุ่ ณ กรุงเทพฯ ปัจจุบันให้บริการทางด้านกงสุลให้กับสถานทูต 7 แห่ง ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย อังกฤษ สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ค
« Last Edit: September 23, 2010, 11:00:10 AM by activity »