wmt on August 12, 2010, 10:42:54 AM
ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรครึ่งปีแรก - 182 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.31 บาทต่อหุ้น กรุงเทพมหานคร – วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553         

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสที่ 2/2553 จำนวน 96 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรรวมครึ่งปีแรกเท่ากับ 182 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.31 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทหรือร้อยละ 33 จากครึ่งปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice & Mobile Content Business) ประกอบกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลประกอบการในครึ่งปีแรกของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 161 ล้านบาท หรือ 0.27 บาท/หุ้น ดังนั้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2553 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการในครึ่งปี 2553

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ต มีกำไรเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาทหรือร้อยละ 31 จากครึ่งปีก่อนเนื่องจากการเติบโตของรายได้ในกลุ่มบริการภาคธุรกิจเอกชน (Leased Line) บริการอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) และบริการด้าน IT Solutions ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับกลุ่มสินค้าธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice Info Services & Mobile Content Services) มีกำไรเพิ่มขึ้น 48 ล้านบาทจากครึ่งปีก่อน เนื่องจากการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

สำหรับธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง มีกำไรลดลง 19 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดโฆษณาสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพ ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจในปีก่อน  ดังนั้นเพื่อชดเชยยอดขายโฆษณาที่ลดลง บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นตลาด Consumer และ Vertical Directories ตามลักษณะการใช้งานและพื้นที่บริการ ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการสมุดหน้าเหลืองแบบออนไลน์ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลบริษัท
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ “CSL” จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 เมษายน 2547 เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ดำเนินธุรกิจรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร เมื่อเดือนมีนาคม 2546 เข้ารวมกิจการกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ต่อมาบริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (TMC) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาสมุดรายนามโทรศัพท์หน้าเหลือง (Thailand YellowPages) และมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน TMC จนครบ 100% ในปี 2548 ต่อมาในปี  2549 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (“ADV”)  จนครบ 100% โดย ADV ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ที่มีเงินลงทุนอยู่ในบริษัท SHINEE ที่ประกอบธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content Provider) และในเดือนเมษายน 2550 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส  จำกัด (“Watta”)  ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจโฆษณาย่อยในประเทศไทย ในอัตราร้อยละ  60 ของทุนจดทะเบียนของ Watta
« Last Edit: August 12, 2010, 10:49:12 AM by wmt »