wmt on June 25, 2010, 10:15:37 AM
กรมพลศึกษาถ่ายทอดการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา สู่สถานศึกษา
   
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา   กรมพลศึกษา   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินโครงการจัดทำรูปแบบการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาระดับนักเรียน โดยได้จัดทำรูปแบบวิธีการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา  4  สาขา ได้แก่  จิตวิทยาการกีฬา  โภชนาการการกีฬา  เวชศาสตร์การกีฬา  สรีรวิทยาและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬา ที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นที่ปรึกษา   และได้นำไปใช้กับนักกีฬาฟุตซอล  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  พร้อมกันนี้ ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬาฟุตซอล” โดยจะเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ เพื่อให้ผู้ฝึกสอน หรือ ครู อาจารย์ ได้นำรูปแบบดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในพัฒนาความสามารถของนักกีฬาระดับนักเรียน ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างถูกต้อง

   ทั้งนี้  สถานศึกษาใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา  โทร.0-2219- 2671 หรือดูรายละเอียดที่  www.osrd.go.th