happy on June 18, 2024, 09:01:34 PM
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินร่วมมือ ดย.
จัดอบรม “ค่ายรวมพลคนทำดี และลมหายใจไร้มลทิน”


             มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ให้ความร่วมมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายรวมพลคนทำดี และลมหายใจไร้มลทิน” โดยมี อภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี วันที่ 15 มิถุนายน 2567


             การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายรวมพลคนทำดี และลมหายใจไร้มลทิน” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็ก และเยาวชน สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการทำความดี ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีชมรมเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สมาชิกชมรมลมหายใจไร้มลทิน เข้ารวมการอบรมทั้งสิ้นกว่า 80 คน


             ในงาน ชไมพร ปภัสร์พงษ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้มอบรางวัลภายใต้โครงการ Kid D Project ประจำปี 2566 รางวัลดาวทอง ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง, รางวัลดาวเงิน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์, รางวัลดาวเด่น ได้แก่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร, รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ


             ผลงานโครงการ Kid D Project ปี 2566 รางวัลดาวทอง ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชื่อโครงการ S.R. BIN เป็นการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกต้อง ให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างจิตสํานึกความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้นในกับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง สามารถติดตามผลงานได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=oW3tcokoqSA


             ค่ายลมหายใจไร้มลทินที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้นำโครงการ Kid D Project มาต่อยอดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมถึงมีวิทยากรภาครัฐ และเอกชนร่วมให้คำปรึกษาด้วย


             ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ lomhaijai.org dcy.go.th และ facebook.com/LomhaijaiFoundation

« Last Edit: June 18, 2024, 09:20:21 PM by happy »