happy on October 29, 2023, 03:12:08 PM
ซูโมต้า อบรมบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด


              ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การตรวจเช็คและการขับรถสามล้ออย่างถูกวิธีและปลอดภัยรุ่นที่  1/66”  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถ การประกอบรถ การตรวจเช็ครถ  และดูแลรักษา ทั้งรถสามล้อเบนซินและรถไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ให้แก่ COKE RIDER ผู้ขับขี่รถสามล้อ และผู้บริหาร Logistic ของบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ณ ห้องประชุมกระจายสินค้า อาคารศูนย์กระจายสินค้า  สาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ