happy on October 25, 2023, 11:46:43 PM
อเล็กซ์ โลท์ จาก SYMC
คว้าสุดยอดซีอีโอสาขาเทคโนโลยี จากงาน “CEO ECONMASS Awards 2023”


นายอเล็กซ์ โลท์​ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  SYMC ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เข้ารับรางวัลจากงาน​ "CEO ECONMASS Awards 2023 : สุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2566" ประเภทซีอีโอรุ่นใหญ่ สาขาเทคโนโลยี ซึ่งคัดเลือกจากผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี​ พณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในฐานะองค์กรภาคสื่อมวลชน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะภาควิชาการ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในฐานะองค์กรผู้แทนภาคธุรกิจ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ทำการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 ซึ่งมีภาคเอกชน ได้รับรางวัล จำนวน 15 รางวัล


สำหรับการมอบรางวัล “สุดยอดซีอีโอ” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และสังคมทุกภาคส่วน ซึ่งนักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นที่ยอมรับของสื่อมวลชน มีความโดดเด่นในการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ยึดมั่นในจริยธรรม และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ตลอดจนคำนึงถึงผลต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ


ทั้งนี้ SYMC ภายใต้การบริหารงานของ นายอเล็กซ์ โลท์ นั้น มีการดำเนินงานที่โดดเด่น และมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมมาตลอดระยะเวลา 3 ปี แม้จะเผชิญความท้าทายจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่ยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ และความแข็งแกร่งในด้านการบริการที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่น รวมถึงการมองหาแนวทางเพื่อต่อยอดธุรกิจในด้านดิจิทัลโซลูชั่นส์อื่น ๆ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการโครงข่ายการเชื่อมต่อทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บริการอินเทอร์เน็ต บริการคลาวด์ บริการด้าน ICT Solutions และ บริการดาต้าเซ็นเตอร์


บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง สนับสนุนการมีส่วนร่วมและส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน


โดยกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทฯ คือมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการแสวงหาและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจปัจจุบัน และสามารถใช้ทรัพยากรทุกด้านได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม