happy on January 31, 2023, 02:28:22 PM
สุขสมวันวิวาห์ระหว่าง แพทย์หญิง กลั่นแก้ว กลั่นนุรักษ์ และ คุณรัฐกฤชญ์ เนติรฐนนท์กุล
          สุขสมวันวิวาห์ระหว่าง แพทย์หญิง กลั่นแก้ว กลั่นนุรักษ์ และ คุณรัฐกฤชญ์ เนติรฐนนท์กุล ประธานบริษัททีกรุ๊ป หวานชื่นท่ามกลางญาติพี่น้อง และแขกผู้มีเกียรติ ของ ครอบครัว เนติรฐนนท์กุล และ ครอบครัว  กลั่นนุรักษ์  ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WR_eB6GvDq4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WR_eB6GvDq4</a>