happy on November 05, 2021, 06:35:37 PM
TQM คว้ารางวัลใหญ่ จาก SET Award 2021 การันตีคุณภาพระดับประเทศ

               บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM รับรางวัลแห่งเกียรติยศจากงาน SET Awards 2021 ได้แก่ รางวัล Best Company Performance Awards บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม และรางวัล Outstanding CEO Awards พร้อมติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) คว้าคะแนน CG ระดับ ‘ดีเลิศ’ ประจำปี 2564 การันตีคุณภาพการบริหารงานยอดเยี่ยมระดับประเทศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


               ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) กล่าวว่า ปีนี้ TQM ได้รับรางวัลสูงสุด Best Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งของผู้บริหารและพนักงานทุกคน สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของ TQM ที่ไม่หยุดพัฒนารูปแบบสินค้า บริการ ด้านประกันภัยและการเงิน พร้อมปรับตัวให้เข้ากับตลาดและลูกค้าตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว ส่งผลให้ TQM สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนที่โดดเด่น ทั้งศักยภาพและคุณภาพเป็นองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


               ขณะเดียวกันในงาน SET Awards 2021 นี้​ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังเป็นหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับรางวัล Outstanding CEO Awards 2021 จากรายชื่อผู้บริหารที่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัล CEO Awards จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในเชิงกลยุทธ์ และให้ความสำคัญต่อสังคม พร้อมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

               นอกจากนี้ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในรายชื่อ หุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 และได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 บ่งชี้ถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่องค์กรต้นแบบในตลาดทุนและยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน